1.Най­ме­ну­ван­ня,    міс­цез­на­ход­жен­ня   ор­га­ні­за­то­ра кон­кур­су:    Виконавчий комітет Зеленодольської  місь­кої ради, 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ,   вул. Енергетична 15.

         2. Під­ста­ва для про­ве­ден­ня кон­кур­су: вклю­чен­ня по­слуг з ви­ве­зен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів до жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг, пра­во на здій­с­нен­ня яких виборюєть­ся на кон­кур­с­них за­са­дах (рі­шен­ня Зеленодольської  місь­кої ра­ди №  582ввідв25.10.2017вроку). 
         3.Міс­це  і час  про­ве­ден­ня   кон­кур­су:  виконавчий   комітет  Зеленодольської    місь­кої ради,    29 січня  2018 ро­ку о 14.00. 
           Пріз­ви­ще,   по­са­да та но­мер те­ле­фо­ну осо­би,  в  якої мож­на   ознай­о­ми­ти­ся   з   умо­ва­ми конкур­су: Харчук В.М. – начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету Зеленодольської  міської ради № 203,тел.0988955800.

         4. Ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до учас­ни­ків кон­кур­су: 

- наявність матеріально – технічної бази, відповідно  до вимог чинного законодавства;

- вартість надання послуг (з додаванням калькуляції);

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів(копії договорів та актів виконаних робіт);

-наявність офіційно працевлаштованих працівників, які мають відповідну кваліфікацію у сфері надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів  відповідно  до вимог чинного законодавства;

         5. Ха­рак­те­рис­ти­ка те­ри­то­рії, де по­вин­ні на­да­ва­ти­ся по­слу­ги ви­ве­зен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів:

   В м.Зеленодольську:

– 100 багатоквартирних житлових будинків;

– 10 будинків приватного сектору;

– кількість контейнерів на майданчиках для збору ТПВ – 236 шт;

– кількість контейнерів на майданчиках для збору ПЕТ – 29 шт;

– кількість контейнерів для збору ТВП для інших споживачів – 140 шт.

    В с.Мала Костромка:

– 506 будинків приватного сектору;

– кількість контейнерів для збору ТПВ – 34 шт.

         6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

6.1. Спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у конверті,  на якому зазначаються повне найменування і місце знаходження організатора / учасника конкурсу та назва  послуги, на надання якої проводиться конкурс.

6.2. Місце: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, місто Зеленодольськ, вулиця Енергетична, 15, відділ житлово - комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури виконавчого комітету  Зеленодольської міської ради,  понеділок-п’ятниця  з 9 00до 17 00.

6.3. Строк:   29.01.2018  до 10-00 год.»